18:38 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Đối tác

Công ty Phú Bình Pro thiết kế web tại Quảng Nam

Liên kết
Trang nhất » Thời khoá biểu

Thời khoá biểu tuần 1

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG         TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG      
    Số 8   THỜI KHOÁ BIỂU CA BUỔI SÁNG               THỜI KHOÁ BIỂU CA BUỔI CHIỀU 
                 (Áp dụng từ ngày  8 tháng 11 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022)     Số 8            (Áp dụng từ ngày  8 tháng 11 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022)
                   HỌC KỲ: 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022.       HỌC KỲ: 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022.
                             
Thứ Tiết Lớp 7/1 Lớp 7/2 Lớp 7/3 Lớp 9/1 9/2 Lớp  9/3 Thứ Tiết Lớp  6/1 Lớp  6/2 Lớp  6/3 Lớp  8/1 Lớp  8/2
2 1 Chào cờ- Tiến Chào cờ- Thị Lệ Chào cờ-Như Quỳnh Chào cờ- Xuân Tùng Chào cờ- Kiều Oanh Chào cờ- Thu Hiền 2 1 KHTN (Sinh)- P. Thảo Nghệ thuật (Nhạc) -Tuyền Anh văn- Thị Hậu Lịch sử- Minh Thu Vật lí- Hiền Sinh
2 Âm nhạc- Kim Tuyền Sinh học- Thị Lệ Toán học- Như Quỳnh Vật lí- Xuân Tùng Toán học- Kiều Oanh Sinh học - Thu Hiền 1 Toán học- Kim Vũ Lịch sử- Minh Thu Anh văn- Thị Hậu Hóa học- Phương Thảo Âm nhạc - Kim Tuyền
3 Sinh học-Thị Lệ Vật lí- Xuân Tùng Âm nhạc- Kim Tuyền Toán học -Kiều Oanh Sinh học- Thu Hiền Hóa học- P. Thảo 3 Toán học- Kim Vũ KHTN (Hóa)-P. Thảo Nghệ thuật (Nhạc) - Tuyền Anh văn- Thị Hậu Lịch sử- Minh Thu
4 Vật lí - Xuân Tùng Toán học- Như Quỳnh Sinh học- Thị Lệ Toán học -Kiều Oanh Hóa học - P. Thảo Công dân - Thu Hiền 4 Anh văn- Thị Hậu Tin học - Kiều Trang Công nghệ - Trà My Vật lí- Hiền Sinh Hóa học- Phương Thảo
5 Toán học - Như Quỳnh Âm nhạc- Tuyền Vật lí-Xuân Tùng Hóa học - P. Thảo Công dân - Thu Hiền Toán học- Kiều Oanh 5 Chào cờ- Thu Thủy Chào cờ- Kiều Trang Chào cờ- Trà My Chào cờ- Hiền Sinh Chào cờ- Thị Hậu
3 1 Toán học - Như Quỳnh Tin học- Thị Diệu Ngữ văn- Hiền (Võ) Ngữ văn- Văn Đề Toán học- Kiều Oanh Địa lí- Xuân Diệu 3 1 Địa lí- Xuân Diệu Anh văn- Thị Hậu Toán học- Kim Vũ Ngữ văn- Mỹ Trang Sinh học- Thị Lệ
2 Toán học - Như Quỳnh Tin học- Thị Diệu Ngữ văn- Hiền (Võ) Ngữ văn- Văn Đề Vật lí- Xuân Tùng Toán học - Kiều Oanh 2 Anh văn- Thị Hậu Địa lí-Xuân Diệu Toán học- Kim Vũ Sinh học- Thị Lệ Ngữ văn- Mỹ Trang
3 Địa lí- Xuân Diệu Toán học- Như Quỳnh Lịch sử- Hiền (Võ) Công dân- Thu Hiền Ngữ văn- Văn Đề Toán học- Kiều Oanh 3 Anh văn- Thị Hậu Toán học- Kim Vũ Địa lí - Xuân Diệu Toán học- Thị Diệu Ngữ văn- Mỹ Trang
4 Ngữ văn- Hiền (Võ) Địa lí- Xuân Diệu Tin học- Kiều Trang Toán học -Kiều Oanh Ngữ văn- Văn Đề Vật lí - Xuân Tùng 4 Toán học- Kim Vũ Ngữ văn - Mỹ Trang KHTN ( Sinh)- Thu Hiền Toán học- Thị Diệu Công dân- Kiều Oanh
5 Tin học- Kiều Trang Lịch sử- Hiền (Võ) Toán học- Như Quỳnh Sinh học- Thu Hiền Toán học- Kiều Oanh Ngữ văn - Văn Đề  5 Toán học- Kim Vũ KHTN (Sinh)-Thu Hiền Anh văn- Thị Hậu Công dân-Kiều Oanh Toán học- Thị Diệu
4 1 Công nghệ- Trà My Ngữ văn- Hiền (Võ) Công dân- Quốc Cường Anh văn- Tấn Tốn Địa lí- Xuân Diệu Ngữ văn - Văn Đề  4 1 Ngữ văn- Hoàng Phương Anh văn- Thị Hậu Ngữ văn- Mỹ Trang Sinh học- Thị Lệ Công nghệ - Xuân Tùng
2 Công dân- Quốc Cường Ngữ văn- Hiền (Võ) Công nghệ- Trà My Địa lí- Xuân Diệu Anh văn- Tấn Tôn Ngữ văn - Văn Đề  2 GDĐP- Minh Thu Anh văn- Thị Hậu Ngữ văn- Mỹ Trang Công nghệ - Xuân Tùng Toán học- Thị Diệu
3 Ngữ văn- Hiền (Võ) Công dân- Quốc Cường Địa lí- Xuân Diệu Ngữ văn- Văn Đề Lịch sử - Minh Thu Anh văn - Tấn Tôn 3 Nghệ thuật (MT)- Thị Diệu Ngữ văn - Mỹ Trang GDĐP- Minh Thu Anh văn- Thị Hậu Mĩ thuật- Thị Lệ
4 Địa lí- Xuân Diệu Anh văn- Tấn Tôn Ngữ văn- Hiền (Võ) Công nghệ- Trà My Ngữ văn- Văn Đề Lịch sử - Minh Thu 4 Lịch sử- Minh Thu Ngữ văn- Mỹ Trang Nghệ thuật (MT)- Thị Diệu Mĩ thuật- Thị Lệ Anh văn- Thị Hậu
5 Anh văn- Tấn Tôn Công nghệ- Trà My Ngữ văn- Hiền (Võ) Lịch sử - Minh Thu Ngữ văn- Văn Đề Địa lí- Xuân Diệu 5 Ngữ văn- Hoàng Phương Nghệ thuật (MT)-Thị Diệu Lịch sử- Minh Thu Anh văn- Thị Hậu Sinh học- Thị Lệ
5 1 Tin học- Kiều Trang Ngữ văn- Hiền (Võ) Toán học- Như Quỳnh Ngữ văn- Văn Đề Công nghệ- Trà My Anh văn - Tấn Tôn 5 1 Ngữ văn- Hoàng Phương Ngữ văn- Mỹ Trang Công dân - Hiền Sinh Hóa học- Phương Thảo Công nghệ - Xuân Tùng
2 Lịch sử- Hiền (Võ) Toán học- Như Quỳnh Tin học- Kiều Trang Ngữ văn- Văn Đề Anh văn- Tấn Tôn Công nghệ - Trà My 2 Lịch sử- Minh Thu Công dân - Hiền Sinh KHTN(Hóa) - P.Thảo Công nghệ - Xuân Tùng Ngữ văn- Mỹ Trang
3 Mĩ Thuật- Hữu Tiến Địa li- Xuân Diệu Lịch sử- Hiền (Võ) Anh văn- Tấn Tốn Ngữ văn- Văn Đề Hóa học- P. Thảo 3 Công dân - Hiền Sinh Lịch sử- Minh Thu Ngữ văn- Mỹ Trang Toán học- Thị Diệu Hóa học- Phương Thảo
4 Ngữ văn- Hiền (Võ) Mĩ Thuật- Hữu Tiến Anh văn- Tấn Tôn Địa lí- Xuân Diệu Hóa học - P.Thảo Ngữ văn - Văn Đề  4 KHTN (Hóa)-P.Thảo KHTN (Sinh)-Thu Hiền Ngữ văn- Mỹ Trang Toán học- Thị Diệu Địa lí- Xuân Diệu
5 Ngữ văn- Hiền (Võ) Anh văn- Tấn Tôn Mĩ thuật- Hữu Tiến Hóa học- P. Thảo Địa lí- Xuân Diệu Ngữ văn - Văn Đề  5 KHTN(Sinh)- P.Thảo GDĐP - Minh Thu KHTN(Sinh)-Thu Hiền Địa li -Xuân Diệu Toán học- Thị Diệu
6 1 Toán học - Như Quỳnh Ngữ văn- Hiền (Võ) Anh văn- Tấn Tôn Âm nhạc- Kim Tuyền Toán học- Kiều Oanh Vật lí - Xuân Tùng 6 1 Nghệ thuật(Nhạc)- K.Tuyền KHTN(Lí)-Hiền Sinh Toán học- Kim Vũ Lịch sử- Minh Thu Ngữ văn- Mỹ Trang
2 Lịch sử- Hiền (Võ) Toán học- Như Quỳnh Anh văn- Tấn Tôn Vật lí- Xuân Tùng Âm nhạc- Kim Tuyền Sinh học - Thu Hiền 2 KHTN (Lí)- Hiền Sinh Công nghệ- Trà My Toán học- Kim Vũ Âm nhạc- Kim Tuyền Lịch sử- Minh Thu
3 Anh văn- Tấn Tôn Lịch sử- Hiền (Võ) Sinh học- Thị Lệ Sinh học- Thu Hiền Vật lí- Xuân Tùng Toán học - Kiều Oanh 3 Tin học - Kiều Trang Toán học- Kim Vũ KHTN(Lí)-Hiền Sinh Ngữ văn- Mỹ Trang Anh văn- Thị Hậu
4 Sinh học-Thị Lệ Anh văn- Tấn Tôn Toán học- Như Quỳnh Toán học -Kiều Oanh Sinh học- Thu Hiền Âm nhạc - Kim Tuyền 4 Công nghệ - Trà My Toán học- Kim Vũ Tin học- Kiều Trang Ngữ văn- Mỹ Trang Anh văn- Thị Hậu
5 Chủ nhiệm- Tiến Chủ nhiệm- Thị Lệ Chủ nhiệm- Như Quỳnh Chủ nhiệm- Xuân Tùng Chủ nhiệm- Kiều Oanh Chủ nhiệm- Thu Hiền 5 Chủ nhiệm- Kim Vũ Chủ nhiệm- Kiều Trang Chủ nhiệm- Trà My Chủ nhiệm- Hiền Sinh Chủ nhiệm- Thị Hậu
7 1 Anh văn- Tấn Tôn Sinh học- Thị Lệ Địa lí- Xuân Diệu       7
(Sáng)
1 Ngữ văn- Hoàng Phương Toán học- Kim Vũ Lịch sử- Minh Thu Ngữ văn- Mỹ Trang Toán học- Thị Diệu
2             2 Trải nghiệm- Như Quỳnh Trải nghiệm- Kiều Trang Trải nghiệm- Trà My    
3             3          
4             4          
5             5