TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Huỳnh Thúc Kháng

Địa chỉ: Xã Tam Hòa - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.
Website : www.huynhthuckhang-nuithanh.edu.vn