DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - NĂM HỌC 2013-2014

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/1          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 PHẠM XUÂN ÁI 13/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Em Tổ 7 - Bình An
2 NGUYỄN THỊ  CHINH 29/8/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Chương Tổ 6 - Hòa Bình
3 TRẦN VĂN CƯỜNG 23/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Phú Tổ 7 - Hòa Bình
4 ĐẶNG NGỌC DU 03/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Đặng Viết Lờ Tổ 3 - Đông Tân
5 TRẦN NGỌC DŨNG 20/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Lập Tổ 8 - Bình An
6 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 15/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Lê Thiên Ngọc Tổ 4 - Hoà An
7 ĐẶNG QUANG ĐẠT 23/6/2002   Tam Hòa, Núi Thành Đặng Quang Vinh Tổ 4 - Đông Tân
8 NGÔ THÀNH ĐẠT 29/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Ngô Văn Hiệp Tổ 7 - Bình An
9 NGUYỄN KHÁNH ĐOAN 26/01/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Tấn Vinh Tổ 1 - Hòa Bình
10 VŨ THỊ NGÂN HÀ 25/10/2002 x Bệnh viện tỉnh Quảng Nam Vũ Văn Kiệt  Tổ 7 - Bình An
11 NGÔ THỊ NGỌC HÀ 30/1/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Ngô Văn Ngọc Tổ 7 - Bình An
12 ĐẶNG THỊ THU HÀ 10/6/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đặng Văn Liêu Tổ 4 - Hòa Xuân
13 VÕ NGỌC HẢI 10/2/2002   Tam Hòa, Núi Thành Võ Ngọc Hai Tổ 7 - Bình An
14 LÊ TRỊNH HẢI 9/9/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Trịnh Phu Tổ 7 - Bình An
15 NGUYỄN ĐỨC HẢO 21/6/2002   Bệnh viện tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hậu Tổ 8 - Bình An
16 BÙI THỊ HIỀN 10/1/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Công Tổ 3 - Hòa Bình
17 PHAN QUỐC HIẾU 20/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phan Văn Quốc  Tổ 7 - Bình An
18 TRẦN ĐÌNH HUY 5/1/2002   Y tế Đức Cả, Gia Lai Trần Đình Toá Tổ 4 - Hoà An
19 LÊ CHÍ HỮU 28/2/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Thạch Sanh Tổ 3 - Đông Tân
20 VÕ THỊ THU LẠI 19/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Võ Văn Toán Tổ 1 - Hòa Xuân
21 TRƯƠNG THỊ MỸ LAN 22/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trương Văn Mai Tổ 6 - Bình An
22 TRẦN VĂN LINH 24/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Bách Tổ 4 - Hòa Bình
23 TRẦN THỊ  NGỌC LOAN 8/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Đức Tổ 6 - Hòa Bình
24 PHAN THỊ LOAN 29/01/2002 x Bệnh viện tỉnh Quảng Nam Phan Văn Liên Tổ 6 - Bình An
25 TRẦN CÔNG LUẬT 26/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Thị Lạc Tổ 7 - Hòa Bình
26 ĐỖ THỊ HOẠ MY 7/6/2002 x BV Đa khoa Quảng Nam Đỗ Tùng Khải  Hoà Bình
27 NGUYỄN THỊ THÙY MY 28/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Vĩnh Lạc Tổ 7 - Bình An
28 PHẠM HỒNG NAM 24/02/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Hồng Quảng Tổ 7 - Hòa Bình
29 NGÔ HIẾU NGHĨA 24/10/2002   BV Đa khoa Quảng Nam Ngô Quang Hải Tổ 7 - Bình An
30 DƯƠNG THỊ HOÀI NHI 18/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Dương Văn Cây Tổ 1 - Hòa Bình
31 ĐỖ THỊ NHỊ 06/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đỗ Thành Tiến Tổ 4 - Đông Tân
32 LÊ  VIỆT NHỰT 31/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Phước Tổ 6 - Bình An
33 BÙI THỊ XUÂN NƯƠNG 14/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Hồi Tổ 6 - Bình An
34 LÊ NGỌC PHIN 16/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Lan Tổ 1 - Đông Tân
35 TRẦN CHÂU PHONG 17/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Tính Tổ 7 - Hòa Bình
36 TRẦN VIỆT PHONG 23/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Phổ Tổ 8 - Bình An
37 VÕ THỊ PHƯỚC 6/8/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Võ Đăng Ta Tổ 5 - Hòa Bình
38 PHẠM  NG:  NHÃ PHƯƠNG 26/01/2002 x Bệnh viện Quảng Nam Phạm Hữu Phẩm Tổ 5 - Hòa Bình
39 LÊ VĂN RY 02/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Tạo Tổ 3 - Đông Tân
40 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 9/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đổ Văn Mẹo Tổ 4 - Hoà An
41 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 5/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thủ Tổ 4 - Hoà An
42 ĐỖ THỊ VY 7/3/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đỗ Văn Bá Tổ 4 - Hoà An
      21      
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/2          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 LÊ VĂN BA 11/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Vàng Tổ 9 - Hoà Xuân
2 TRẦN QUỐC BÔN 20/5/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Tuấn Tam Hải
3 BÙI XUÂN CẢNH 25/01/2002   Bệnh viện Quảng Nam Bùi Ngọc Viên ĐTĐ- Tam Hoà
4 TRẦN MINH CHÂU 13/03/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Bình Minh Tổ 4 - Hòa Xuân
5 BÙI VĂN CHIẾN 19/11/2001   Tam Anh, Núi Thành Bùi Văn Bít Tổ 1 - Hoà Xuân
6 HUỲNH VŨ GIÁO 07/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Thi Tổ 1 - Hòa Xuân
7 HUỲNH VĂN HUY 25/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Linh Tổ 3 - Hòa Bình
8 ĐẶNG NGỌC HƯNG 26/7/2002   207b Phan Châu Trinh, Tam Kỳ Đặng Ngọc Tuấn Tổ 1 - Hòa Xuân
9 TRẦN QUANG  KHANH 30/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Thanh Lợi Tổ 3 - Hòa Bình
10 TRẦN THỊ THUÝ  KIỀU 14/11/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Ngọc Lễ ĐTĐ- Tam Hoà
11 BÙI XUÂN LAM 26/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Bùi Xuân Vương ĐTĐ- Tam Hoà
12 TẠ THANH LỆNH 12/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Tạ Văn Chi Tổ 1 - Hòa Xuân
13 TRẦN THỊ BÍCH LỆ 11/08/2002 x TT Y tế Núi Thành Trần Phu ĐTĐ- Tam Hoà
14 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG LINH 29/12/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Lê Quốc ĐTĐ- Tam Hoà
15 LÊ THỊ COM LY 14/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Tàu Tổ 4 - Hòa Xuân
16 NGUYỄN LINH NA 28/10/2002 x Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Nguyễn Thị Én ĐTĐ- Tam Hoà
17 BÙI THỊ QUỲNH NGA 29/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Huy Doãn Tổ 4 - Hòa Xuân
18 VÕ TẤN NGỌ 08/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Võ Tấn Hùng Tổ 3 - Hòa Xuân
19 BÙI THỊ THANH NGUYỆT 06/07/2002 x Tam Anh, Núi Thành Bùi Ngọc Quốc ĐTĐ- Tam Hoà
20 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 14/5/2002 x Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Nhãn ĐTĐ- Tam Hoà
21 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 28/02/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Thanh Kim ĐTĐ- Tam Hoà
22 TRẦN ÁI NỮ 30/6/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Thạch Tam Hải
23 HUỲNH VĂN QUANG 17/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Tuấn Tổ 3 - Hòa Xuân
24 TRẦN VĂN QUÂN 15/5/2002   Bệnh viện Quảng Nam Trần Anh Luật Tổ 1 - Hòa Xuân
25 TRẦN THỊ BẢO QUYÊN 27/9/2002 x Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Trần Văn Tiến Tổ 4 - Hòa Bình
26 NGUYỄN TRẦN TIẾN QUÂN 23/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Quang Tiến ĐTĐ- Tam Hoà
27 TRẦN QUANG  SINH 26/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Quang Hiền Tam Hải
28 TRẦN VĂN TÀI 5/12/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Sa Tam Hải
29 BÙI VĂN TỀ 22/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Bùi Xuân Triêm Tổ 4 - Hòa Xuân
30 VÕ THỊ THẮM 16/7/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Võ Văn Quý Tổ 3 - Hòa Xuân
31 NG: TẤN VĨNH THUẦN 27/8/2002   TT Y tế Núi Thành Ng: Hồ Tấn Thuận Tổ 5 - Hòa Bình
32 TRẦN VĂN THUẬN 18/12/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Bình Tam Hải
33 TRẦN THANH THUÝ 09/08/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Thanh ĐTĐ- Tam Hoà
34 NGUYỄN VĂN TIẾNG 13/02/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Lục Tổ 4 - Hòa Bình
35 LÊ THỊ XUÂN TIẾT 16/12/2002 x Tam Xuân 2, Núi Thành Lê Văn Mẫn Tổ 6 - Hòa Bình
36 BÙI THANH TRÃI 14/10/2002   Bệnh viện Quảng Nam Bùi Thanh Lạc Tổ 4 - Hòa Xuân
37 LÊ HỮU ANH TUẤN 6/4/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Hữu Anh Tổ 6 - Hòa Bình
38 NGUYỄN PHẠM ANH TÚ 24/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Đông Tổ 2 - Hòa Bình
39 TRẦN VĂN TÚ 03/6/2002   Tam Hải, Núi Thành Trần Văn Tuần Thôn 5, Tam Hải
40 BÙI THỊ HỒNG VÂN 27/7/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Tuấn Tổ 8 - Hoà Xuân
41 BÙI NGUYÊN VŨ 04/10/2002   Bệnh viện Quảng Nam Bùi Thanh Lai Tổ 1 - Hòa Xuân
42 NGUYỄN ĐÌNH PHI VŨ 10/9/2002   Bệnh viện Đa khoa Q.Nam Nguyễn Đình Khoẻ Tổ 2 - Hòa Bình
      16      
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/3          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 PHẠM VĂN  ANH  04/08/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Văn Chánh Nam Sơn- Tam Hoà
2 PHẠM THỊ  ÁNH 06/04/2002 x Bệnh viên ĐK Quảng Nam Phạm Văn Lợi Nam Sơn- Tam Hoà
3 VÕ ĐĂNG CHÍ 20/9/2002   Bệnh viện Quảng Nam Võ Đăng Thiện Bình An
4 TRẦN THỊ  DIỄM 17/5/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Quyền Nam Sơn- Tam Hoà
5 NGUYỄN VĂN DŨNG 01/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Phương Nam Sơn- Tam Hoà
6 TRẦN THỊ MỶ DUYÊN 29/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Quốc Cường Nam Sơn- Tam Hoà
7 PHẠM VIẾT XUÂN ĐIỀN 03/06/2002   Tam Anh, Núi Thành Phạm Viết Cư Nam Sơn- Tam Hoà
8 TRƯƠNG THỊ THANH HẰNG 02/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trương Văn Lực ĐTĐ- Tam Hoà
9 LÊ THỊ THU HƯƠNG 29/9/2002 x Tam Anh, Núi Thành Lê Văn Hùng Thanh Long- Tam Hoà
10 NGUYỄN ĐỖ QUANG KHOA 04/01/2002   Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Quang Trưởng ĐTT- Tam Hoà
11 ĐẶNG NGUYỄN THỊ  LÀI 30/3/2002 x Tam Anh, Núi Thành Đặng Viết Chấp Nam Sơn- Tam Hoà
12 NGUYỄN THỊ THUỲ LONG 03/10/2002 x Tam Hiệp, Núi Thành Nguyễn Văn Phúc Nam Sơn- Tam Hoà
13 PHẠM THỊ THUỲ  MINH 17/10/2002 x Tam An, Tam Kỳ Phạm Văn Dung ĐTT- Tam Hoà
14 PHẠM THỊ ÁNH MY 30/01/2002 x TT Y tế Núi Thành Phạm Anh Duy ĐTT- Tam Hoà
15 NGUYỄN ĐỨC  NĂM 20/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Tiên Nam Sơn- Tam Hoà
16 ĐOÀN CÔNG NGỌ 12/2/2002   Bệnh viện  Quảng Nam Đoàn Thọ Tổ 6 - Bình An
17 LÊ ĐÌNH NGỌC 22/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Đình Hậu Tổ 6 - Bình An
18 TRẦN THỊ  NHIÊN 02/05/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Chung ĐTT- Tam Hoà
19 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 05/05/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Tấn Thu ĐTĐ- Tam Hoà
20 HUỲNH THỊ  PHÚ 09/05/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Tấn Quý ĐTT- Tam Hoà
21 BÙI VĂN  PHÚC 13/12/2002   Bệnh viện  Quảng Nam Bùi Xu ĐTĐ- Tam Hoà
22 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 06/01/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Vĩnh Lợi ĐTĐ- Tam Hoà
23 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QUYÊN 26/8/2002 x Bệnh viện  Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Thảo Nam Sơn- Tam Hoà
24 ĐỔ THỊ QUYÊN 24/9/2002 x TT Y tế Núi Thành Đỗ Minh Tự ĐTT- Tam Hoà
25 NGUYỄN THỊ  SEN 29/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Chấn Nam Sơn- Tam Hoà
26 TRẦN VĂN TUẤN SỸ 11/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Trí ĐTT- Tam Hoà
27 NGUYỄN VĂN THANH 27/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Túc Nam Sơn- Tam Hoà
28 TRẦN VĂN  THƯ 01/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Ngọc Minh ĐTĐ- Tam Hoà
29 NGUYỄN THỊ  TIÊN 15/8/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Phát ĐTĐ- Tam Hoà
30 TRẦN THỊ  TIẾT 10/04/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Hải Nam Sơn- Tam Hoà
31 TRẦN THỊ THUỲ TRANG 22/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Thanh Hiếu Thanh Long- Tam Hoà
32 TRẦN THỊ THANH TRÚC 11/08/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Sĩ ĐTĐ- Tam Hoà
33 NGUYỄN CHÍ TRUNG 09/03/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Tuấn Nam Sơn- Tam Hoà
34 TRẦN THANH TÙNG 19/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thành ĐTĐ- Tam Hoà
35 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT 14/02/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phạm Viết Chuân ĐTĐ- Tam Hoà
36 BÙI THANH TỶ 18/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Bùi Văn Tuấn ĐTĐ- Tam Hoà
37 NGUYỄN ÁNH HOÀNG VI 13/3/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Hoàng Gia Thanh Long- Tam Hoà
38 TRẦN VĂN VĨ 20/5/2002   TT Y tế Núi Thành Trần Văn Nhân Nam Sơn- Tam Hoà
39 TRẦN VĂN VIỆT 15/11/2001   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Toan ĐTĐ- Tam Hoà
40 TRẦN VĂN  VĨNH 17/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Trương Nam Sơn- Tam Hoà
41 THÁI THỊ CẨM VY 21/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Thái Văn Cu Nam Sơn- Tam Hoà
42 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 21/5/2002 x Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Văn Nhỉ ĐTĐ- Tam Hoà
      24      
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG   DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013  - 2014  
  LỚP 6/4          
             
TT Họ tên Năm sinh Nữ Nơi sinh Con ông( bà) Chổ ở hiện tại
1 NGUYỄN VĂN ẤN 30/7/2002   Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Văn Hưng ĐTT- Tam Hoà
2 NGUYỄN THỊ SƠN CA 08/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Ngân Thanh Long- Tam Hoà
3 NGUYỄN THANH DIỆU 08/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Ngộ ĐTT- Tam Hoà
4 TRẦN VĂN ĐOÀN 21/8/2002   Tam Xuân, Núi Thành Trần Văn Hương Thanh Long- Tam Hoà
5 NGÔ VĂN THANH HOÀ 18/4/2002   Trạm y tế TT Núi Thành Ngô Diệu ĐTT- Tam Hoà
6 PHAN THỊ LỆ HUYỀN 26/4/2002 x Bệnh viện Quảng Nam Phan Thanh Sang Thanh Long- Tam Hoà
7 NGUYỄN ĐỨC ANH  KHOA 02/12/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Trí ĐTT- Tam Hoà
8 PHẠM THANH LÀNH 12/8/2002   Tam Hòa, Núi Thành Phạm Khương Tổ 1 - Hòa Bình
9 TRẦN THỊ  LIÊN 22/10/2001 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Hoạch ĐTT- Tam Hoà
10 PHAN THỊ YẾN NHI 19/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phan Thị Điểu Thanh Long- Tam Hoà
11 ĐỖ THỊ KIM OANH 03/04/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đỗ Xuân Tấn Thanh Long- Tam Hoà
12 TRƯƠNG THANH PHONG 21/4/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trương Văn Hoa Tổ 6 - Bình An
13 VỎ THANH PHONG 3/9/2002   Tam Xuân 2, Núi Thành Vỏ Hồng Tổ 6 - Bình An
14 VÕ HỒNG PHÚC 12/2/2002   Tam Anh, Núi Thành Võ Đăng Hồng Tổ 6 - Bình An
15 HUỲNH THANH PHƯƠNG 13/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Thanh Vũ Tổ 7 - Bình An
16 TRẦN THANH PHƯƠNG 7/11/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần  Thanh Xanh Tổ 6 -  Hòa Bình
17 HUỲNH DUY QUỐC 30/6/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Chạy Tổ 5 - Hòa Bình
18 ĐỖ THANH QUỐC 1/2/2002   Tam Xuân 2, Núi Thành Đỗ Thanh Vương Tổ 7 - Hòa Bình
19 TRẦN THỊ THẢO QUYÊN 18/6/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Chưa Tổ 2 - Hòa Bình
20 ĐOÀN THỊ KIM SOAN 15/11/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đoàn Văn Sanh Tổ 8 - Bình An
21 PHẠM THỊ ÁNH SƯƠNG 26/03/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phạm Văn Bé Tổ 8 - Bình An
22 TRẦN VĂN TÁ 23/02/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Thanh Tuấn Thanh Long- Tam Hoà
23 LÊ MINH  THẢO 18/10/2002   Tam Anh, Núi Thành Lê Minh Khương ĐTT- Tam Hoà
24 LÊ QUỐC  THẮNG 25/11/2002   Bệnh viện Quảng Nam Lê Văn Tâm ĐTT- Tam Hoà
25 TRẦN THỊ THỌ 10/04/2002 x Bệnh viện Quảng Nam Trần Thanh Quang Thanh Long- Tam Hoà
26 PHẠM THỊ THIÊN THU 29/10/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phạm Văn Cư Tổ 2 - Hòa Bình
27 ĐỖ THỊ THUÝ 01/12/2002 x Tam Anh, Núi Thành Đỗ  Văn Chánh ĐTT- Tam Hoà
28 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG 25/4/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đặng Văn Biện Tổ 2 - Hòa Bình
29 NGUYỄN TẤN TIỀN 09/08/2002   Tam Anh, Núi Thành Nguyễn Tấn Trình Thanh Long- Tam Hoà
30 HUỲNH TRỌNG TÍN 12/7/2002   Tam Hòa, Núi Thành Huỳnh Văn Đức Tổ 5 - Hòa Bình
31 LÊ MINH TRÍ 11/5/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Đình Thi Tổ 7 - Bình An
32 TRẦN THỊ TRINH 11/07/2002 x Tam Anh, Núi Thành Trần Văn Thảo ĐTT- Tam Hoà
33 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 18/3/2002   Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Văn Sự ĐTT- Tam Hoà
34 ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG 12/1/2002   Tam Hòa, Núi Thành Đoàn Văn Lảnh Tổ 8 - Bình An
35 NGUYỄN THỊ TỨ 3/1/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Nguyễn Đức Chỉnh Tổ 7 - Bình An
36 ĐOÀN THỊ BẢO UYÊN 3/5/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Đoàn Minh Hùng Tổ 5 - Bình An
37 PHAN THỊ TƯỜNG VI 3/9/2002 x Tam Hòa, Núi Thành Phan Đình Lư Tổ 6 - Bình An
38 LÊ VĂN VINH 13/10/2002   Tam Hòa, Núi Thành Lê Văn Phát Tổ 8 - Bình An
39 TRẦN VĂN VÔN 20/01/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thêm Tổ 7 - Hòa Bình
40 TRẦN TUẤN VŨ 11/1/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Chung Tổ 6 - Bình An
41 TRẦN VĂN VŨ 06/09/2002   Tam Hòa, Núi Thành Trần Văn Thuỷ ĐTT- Tam Hoà
      16