05:34 ICT Thứ ba, 27/07/2021

Danh mục

Liên kết
Hệ thống điều hành CV PGD

Thành viên đăng nhập

Đối tác

Trang nhất » Tin Tức » Tin tổng hợp Nhà trường

THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2013-2014

Thứ ba - 04/03/2014 14:56
THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2013-2014
HỌC KỲ: 2 - NĂM HỌC: 2013 - 2014.            
           Trường THCS Số 2                   THỜI KHOÁ BIỂU    BUỔI SÁNG .  
  HUỲNH THÚC KHÁNG. (Áp dụng từ ngày 10 tháng 02 năm 2014 đến…... Tháng…….năm 2014)
THỨ TIẾT LỚP  7/1 LỚP  7/2 LỚP  7/3 LỚP  7/4 LỚP 9/1 LỚP  9/2 LỚP  9/3 LỚP  9/4
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 M.Thuật - Nga Sinh học - Lệ Toán - Hẹn Địa lý - T.Thu Hóa học - Huyên Vật lý - Tùng Anh văn - Thuần N.Văn - Phương
HAI 3 Sinh học - Lệ Địa lý - T.Thu Toán - M.Thuật - Nga Vật lý - Tùng Lịch sử - M.Thu Hoá học - Thảo N.Văn - Phương
  4 Vật lý - Tú Toán - Hẹn Địa lý - T.Thu Vật lý - Tùng N.Văn - Phương Hóa học - Huyên N.Văn - Giảng Anh văn - Thuần
  5 Địa lý - T.Thu Toán - Vật lý - Tùng Anh văn - Vỹ N.Văn - Anh văn - Thuần N.Văn - Hoá học - Thảo
  1 N.Văn - Đề Âm nhạc - Tuyền Lịch sử - Danh N.Văn - Giảng Toán - Lê Thuỷ Lịch sử - M.Thu Vật lý - Tùng Cg.nghệ - Tú
  2 N. Văn - Cg.Nghệ - Thảo Âm nhạc - Tuyền N.Văn - Toán - Vật lý - Tùng Cg.Nghệ - Tú Lịch sử - M.Thu
BA 3 Cg.Nghệ - Thảo N.Văn - Đề N.Văn - Giảng Lịch sử - Danh Vật lý Tùng Cg.Nghệ - Tú Lịch sử - M.Thu Âm nhạc - Tuyền
  4 GDCD - Loan Lịch sử - Danh N.Văn - Sinh học - Thảo Cg. Nghệ - Tú Toán - Lê Thủy Toán - Khanh Vật lý - Tùng
  5 Lịch sử - Danh GDCD - Loan Sinh học - Thảo Âm nhạc - Tuyền Lịch sử - M.Thu Toán - N.Văn - Giảng Toán - Khanh
  1 Địa lý - T.Thu Anh văn - Tôn N.Văn - Giảng Toán - T.Thuỷ Toán - Lê Thủy GDCD - Loan Sinh học - Lệ Hoá học - Thảo
  2 Anh văn - Tôn Cg.Nghệ - Thảo Địa lý - T.Thu Toán - Toán - N.Văn - Đề Toán - Khanh GDCD - Loan
T ư 3 Cg.Nghệ - Thảo Địa lý - T.Thu Cg.Nghệ - Oanh N.Văn - Giảng Anh văn - Tôn N.Văn - GDCD - Loan Toán - Khanh
  4 Toán - T.Thuỷ N.Văn - Đề Anh văn - Tôn Cg.Nghệ - Oanh Sinh học - Lệ Toán - Lê Thuỷ N.Văn - Giảng Toán -
  5 Toán - N.Văn - Đề Anh văn - Địa lý - T.Thu GDCD - Loan Toán - N.Văn - Sinh học - Lệ
  1 TC Toán - T.Diệu TC Tin - Hẹn TC N.Văn - Giảng TC Anh văn - Vỹ TC Toán - Khanh TC Tin - Hẹn TC Hóa - Huyên TC Anh văn - Tôn
  2 TC Toán - TC Tin - TC N.Văn - TC Anh văn - TC Tin - TC Tin - TC Hóa - TC Anh văn -
N ĂM 3                
  4                
  5                
  1 Sinh học - Lệ Lịch sử - Danh Toán - Hẹn GDCD - Loan Anh văn - Tôn Âm nhạc - Tuyền Địa lý - X.Diệu Toán - Khanh
  2 Lịch sử - Danh Anh văn - Tôn Toán - Toán - T.Thuỷ N.Văn - Phương Địa lý - X.Diệu Toán - Khanh Sinh học - Lệ
S ÁU 3 Âm nhạc - Tuyền Toán - Hẹn GDCD - Loan Toán - N.Văn - Sinh học - Lệ Toán - Địa lý - X.Diệu
  4 Toán - T.Thủy Toán - Lịch sử - Danh Cg.Nghệ - Oanh Âm nhạc - Tuyền N.Văn - Đề Sinh học - Lệ N.Văn - Phương
  5 Toán - Sinh học - Lệ Cg.Nghệ - Oanh Lịch sử - Danh Địa lý - X.Diệu N.Văn - Âm nhạc - Tuyền N.Văn -
  1 Anh văn - Tôn Vật lý - Tùng N.Văn - Giảng Sinh học - Thảo Hóa học - Huyên N.Văn - Đề Lịch sử - M.Thu N.Văn - Phương
  2 Anh văn - N.Văn - Đề Sinh học - Thảo N.Văn - Giảng N.Văn - Phương Hóa học - Huyên Anh văn - Thuần Vật lý - Tùng
B ẢY 3 N.Văn - Đề M.Thuật - Nga Anh văn - Tôn Anh văn - Vỹ Sinh học - Lệ Anh văn - Thuần Hoá học - Thảo Lịch sử - M.Thu
  4 N.Văn - Anh văn - Tôn M.Thuật - Nga Anh văn - Vỹ Lịch sử - M.Thu Sinh học - Lệ Vật lý - Tùng Anh văn - Thuần
  5 SHCN - Lệ SHCN - Nga SHCN - Tùng SHCN - Vỹ SHCN - M.Thu SHCN - Huyên SHCN - Thuần SHCN - Thảo

HỌC KỲ: 2 - NĂM HỌC: 2013 - 2014.          
         Trường THCS       Số 2                   THỜI KHOÁ BIỂU    BUỔI CHIỀU .  
  HUỲNH THÚC KHÁNG.   (Áp dụng từ ngày 10 tháng 02 năm 2014 đến…... Tháng…….năm 2014)
THỨ TIẾT LỚP  6/1 LỚP  6/2 LỚP  6/3 LỚP  6/4 LỚP  8/1 LỚP  8/2 LỚP  8/3
  1 Cg.Nghệ - Oanh Sinh học - Huyên N.Văn - Ngữ Anh văn - Thuần Anh văn - Sương Anh văn - Vỹ Sinh học - Hạnh
  2 Sinh học - Huyên Cg.Nghệ - Oanh N.Văn - Anh văn - Anh văn - Anh văn - Hoá học - Tân
HAI 3 N.Văn - Ngữ Anh văn - Sương Sinh học - Hạnh Vật lý - Tiên N.Văn - Nghĩa Hóa học - Tân Anh văn - Vỹ
  4 Anh văn - Sương N.Văn - Ngữ Vật lý - Tiên Cg.Nghệ - Oanh N.Văn - Sinh học - Hạnh Anh văn -
  5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  1 Toán - T.Thủy M.Thuật - Nga Địa lý - X.Diệu N.Văn - Ngữ Vật lý - Tú Toán - T.Diệu Lịch sử - T.Thu
  2 Địa lý - X.Diệu Toán - T.Thủy M.Thuật - Nga N.Văn - Lịch sử - T.Thu Toán - Âm nhạc - Tuyền
BA 3 N.Văn - Ngữ Toán - Toán - Lê Thuỷ Toán - Tú Âm nhạc - Tuyền M.Thuật - Nga Toán - T.Diệu
  4 N.Văn - GDCD - T.Thu Toán - Địa lý - X.Diệu Toán - T.Diệu Âm nhạc - Tuyền Vật lý - Tú
  5 GDCD - T.Thu Địa lý - X.Diệu N.Văn - Ngữ Âm nhạc - Tuyền Toán - Vật lý - Tú M.Thuật - Nga
  1 Toán - T.Thủy Sinh học - Huyên Anh văn - Sương Sinh học - Hạnh N.Văn - Nghĩa Cg.Nghệ - Tiên Toán - T.Diệu
  2 Sinh học - Huyên Cg.nghệ - Oanh Anh văn - Toán - Tú Cg.Nghệ- Tiên Sinh học - Hạnh N.Văn - Nghĩa
T ư 3 Anh văn - Sương Vật lý - Tiên Cg.Nghệ - Oanh Anh văn - Thuần Sinh học - Hạnh N.Văn - Nghĩa Toán - T.Diệu
  4 TC Toán - Tú TC Tin - Khanh TC Văn - Phương TC Anh - Thuần Địa lý - X.Diệu N.Văn - Nghĩa Cg.Nghệ - Tiên
  5 TC Toán - TC Tin - TC Văn - TC Anh - Anh văn - Sương Địa lý - X.Diệu N.Văn - Nghĩa
  1      
Tiết 3, 4, 5 buổi sáng
TC Toán - T.Diệu TC Tin - Khanh TC Hóa - Tân
  2         TC Toán - TC Tin - TC Hóa -
N ĂM 3         Hoá học - Tân Toán - T.Diệu Địa lý - X.Diệu
  4              
  5              
  1 Âm nhạc - Tuyền Toán - T.Thuỷ Toán - Lê Thuỷ N.Văn - Ngữ M.Thuật - Nga GDCD - Loan Địa lý - X.Diệu
  2 M.Thuật - Nga Toán - N.Văn - Ngữ GDCD - T.Thu GDCD - Loan Địa lý - X.Diệu Toán - T.Diệu
S ÁU 3 N.Văn - Ngữ Âm nhạc - Tuyền Toán - Lê Thuỷ M.Thuật - Nga Toán - T.Diệu N.Văn - Nghĩa GDCD - Loan
  4 Toán - T.Thủy N.Văn - Ngữ Âm nhạc - Tuyền Toán - Tú Toán - Lịch sử - T.Thu N.Văn - Nghĩa
  5 Toán - N.văn - GDCD - T.Thu Toán - Địa lý - X.Diệu Toán - T.Diệu N.Văn -
  1 Lịch sử - M.Thu N.Văn - Ngữ Anh văn - Sương Sinh học - Hạnh Cg.Nghệ - Tiên Anh văn - Vỹ Hoá học - Tân
  2 Anh văn - Sương Lịch sử - Danh Cg.Nghệ - Oanh N.Văn - Ngữ Sinh học - Hạnh Cg.Nghệ - Tiên Anh văn - Vỹ
B ẢY 3 Vật lý - Tiên Anh văn - Sương Lịch sử - Danh Cg.Nghệ - Oanh Hóa học - Tân N.Văn - Nghĩa Sinh học - Hạnh
  4 Cg.Nghệ - Oanh Anh văn - Sinh học - Hạnh Lịch sử - Danh N.Văn - Nghĩa Hoá học - Tân Cg.Nghệ - Tiên
  5 SHCN - Sương SHCN - Oanh SHCN - Danh SHCN - Tiên SHCN - Tân SHCN - Hạnh SHCN - Nghĩa

Tác giả bài viết: Trần Duy Cảnh

Nguồn tin: THCS Huỳnh Thúc Kháng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò

Theo bạn website này thế nào?

Bố cục đẹp.

Thông tin nhanh.

Bình thường.

Liên kết
Văn bản - Kế hoạch

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 50

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7835

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 389773

Giới thiệu

Tiểu sử Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng 8 tuổi đi học, 13 tuổi đã văn hay chữ tốt, 16 tuổi đi thi Hương, nổi tiếng ở Kinh đô Huế, sánh cùng Trần Quý Cáp, Phạm Liệu, được xếp vào hạng Tam hùng, năm 29 tuổi ông đỗ Tiến sĩ, được nhân dân sở tại gọi là Ngũ hổ. Ông là một trong những nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân mới được...

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí